Disclaimer

Inschrijving en aanmaken van een profiel

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.bellehelene.nl (hierna: ‘de website’) of de website als geheel wordt soms geëist dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als ‘inschrijfgegevens’ worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt Belle Helene zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de website zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit – indien aanwezig – via de daartoe bestemde toepassing van de website door te voeren.

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden
Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle Helene. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.

Alle gebruik van en activiteiten op uw account op de website vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de website, of Belle Helene hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Tarieven en betalingen

Belle Helene of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de website of de website als geheel. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de website, door Belle Helene of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als ‘tarieven’ worden aangeduid).

Belle Helene behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan Belle Helene verstrekt, geeft u Belle Helene daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door Belle Helene wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt Belle Helene zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

Share Button