PRIVACY EN VOORWAARDEN

– Algemene voorwaarden
– Gebruikersvoorwaarden
– Privacybeleid
– Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden

www.Bellehelene.nl (hierna: ‘de website’) is een domeinnaam, geregistreerd door Belle Helene Publishing.

Copyright © 2013 Belle Helene Publishing. Alle rechten voorbehouden.

Contactinformatie:

Belle Helene Publishing

Bezoekadres:

Belle Helene HQ

Gebouw Auto Vroon
Dynamostraat 27
1014 BZ Amsterdam

Postadres:

Postbus 67005
1064 JA Amsterdam

Inhoud
Onder de inhoud van de website wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app’s) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de website impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.

Gebruik
Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Belle Helene.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de inhoud van de website. De door Belle Helene middels de website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door Belle Helene gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. Belle Helene behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van Belle Helene om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

Belle Helene heeft het recht de inhoud van de website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor inhoud die door gebruikers van de website geplaatst is.

Intellectueel eigendom
De inhoud van de website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de inhoud van de website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle Helene is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle Helene eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van inhoud op de website geeft de gebruiker Belle Helene eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin van het woord. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke inhoud.

Rechten van derden
Belle Helene heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de inhoud van de website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot Belle Helene wenden.

Websites/webpagina’s van derden
De website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Belle Helene is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Belle Helene heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Belle Helene verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Belle Helene conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de Website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Belle Helene vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven. Voor meer informatie, zie:http://www.genj.nl/uploads/OBA_gedragscode.pdf en www.youronlinprintices.com/nl.

Cookies
Belle Helene gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de website teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Belle Helene maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt Belle Helene ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt. In dat geval wordt de website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de website enigszins kunnen belemmeren.

Aansprakelijkheid en schade
Belle Helene besteedt de uiterste, constante zorg aan de inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Belle Helene past de inhoud van de website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Belle Helene kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Belle Helene sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de inhoud van de website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is Belle Helene niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Gebruikers van de website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van Belle Helene zoals op de website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma’s verspreiden die Belle Helene of de belangen of het eigendom van gebruikers van de website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren Belle Helene ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de website verwijst Belle Helene u naar de eveneens op de website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel Belle Helene.

Belle Helene garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat Belle Helene niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Belle Helene adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Misbruik
Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt Belle Helene zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen
Belle Helene behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle rechten worden voorbehouden.

Belle Helene Publishing
Postbus 67005
1064 JA Amsterdam

 

Gebruikersvoorwaarden

Inschrijving en aanmaken van een profiel
Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.bellehelene.nl (hierna: ‘de website’) of de website als geheel wordt soms geëist dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als ‘inschrijfgegevens’ worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt Belle Helene zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de website zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit – indien aanwezig – via de daartoe bestemde toepassing van de website door te voeren.

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden
Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle Helene. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.

Alle gebruik van en activiteiten op uw account op de website vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de website, of Belle Helene hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Tarieven en betalingen
Belle Helene of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de website of de website als geheel. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de website, door Belle Helene of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als ‘tarieven’ worden aangeduid).

Belle Helene behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan Belle Helene verstrekt, geeft u Belle Helene daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door Belle Helene wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt Belle Helene zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden
De website is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van Belle Helene om en tegen haar uitdrukkelijke wens.

Het is dergelijke gebruikers nadrukkelijk verboden om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en om die gedeelten van de website te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, en dergelijke.

Tenzij anders aangegeven, is de website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de website en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de website te gebruiken of die u tot de website toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal op de website plaatsen of via de website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de website doen publiceren.

U stemt ermee in op de website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de website te plaatsen of via de website te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de website te plaatsen of via de website te verzenden. U mag op de website niet ‘cyberen’ (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal aan of via de weebsite verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal dat u aan of via deze website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de website wordt geplaatst of via de website wordt verzonden.

De website kan beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: ‘assets’). Deze assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft Belle Helene u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van deze assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De website bevat tevens andere tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal dat door de provider of zijn licentiegever is verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en ‘look’ van de Website en de advertenties daarop (hierna: ‘website content’).

De website content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van Belle Helene. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen (‘cropping’), in afmetingen aanpassen (‘re-sizing’), terugbrengen (‘reverse engineering’), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de website content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan (‘caching’) of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de assets of de website content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door Belle Helene.

U erkent dat u de website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van Belle Helene of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins – zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van Belle Helene  of van dienstverleners die bij de website betrokken zijn. U stemt ermee in dat Belle Helene of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

Gebruik van door u geplaatst materiaal
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van het door u aan de website overgedragen of op de website geplaatst materiaal, kunt u onze privacy verklaring en algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn gepubliceerd op de website. Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, stemt u ermee in dat u Belle Helene door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

Klachten betreffende auteursrecht/copyright
Belle Helene respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan Belle Helene naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u Belle Helene daarvan op de hoogte stellen.

Producten die op of via deze website worden verkocht
Noch Belle Helene, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van Belle Helene of van de met Belle Helene samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat Belle Helene en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring
U stemt ermee in Belle Helene en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de website is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de website.

Redactie en inkortingen
Belle Helene behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website

Belle Helene heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Contactinformatie:

Belle Helene Publishing

Bezoekadres:

Belle Helene HQ

Gebouw Auto Vroon
Dynamostraat 27
1014 BZ Amsterdam

Postadres:

Postbus 67005
1064 JA Amsterdam

 

Privacybeleid
Dit privacybeleid heeft geen betrekking op informatie die elders is verzameld, inbegrepen informatie die offline en via links vanaf op andere websites is verzameld.

Inleiding

Belle Helene Publishing. (hierna: Belle Helene) houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website www.bellehelene.nl (hierna: ‘de website’).

In deze privacy verklaring wordt uiteengezet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verkrijgen, voor welke doelen, wat uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de website zijn en hoe u deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacy verklaring.

Alle gegevens die door middel van deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet wordt door Belle Helene beveiligd.

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website – hetzij tijdelijk, hetzij definitief – worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.

Definities
Persoonsgegevens:
alle tot een individuele natuurlijke persoon herleidbare gegevens.

Verantwoordelijke:
Belle Helene Publishing, Postbus 67005 1064 JA Amsterdam. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de in deze verklaring bepaalde verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Passief verstrekte informatie:
o.a. IP-adressen, het gebruikte besturingssysteem, de internetbrowser en de geraadpleegde websites.

Cookies:
kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die onder meer gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen.

Verzamelde gegevens
Met het surfen over het internet stelt u Belle Helene en anderen in staat om passief verstrekte informatie over u te verzamelen. Met behulp van deze informatie kan Belle Helene de kwaliteit en toegankelijkheid van haar websites verbeteren. Voor zover dat deze informatie gebruikt wordt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd. De verzamelde gegevens worden – anoniem en getotaliseerd – voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer u gebruik maakt van de Website verzamelen en verwerken wij zelf de volgende gegevens:
– standaardinformatie ten aanzien van het internetgebruik;
– Van gebruikers die een profiel hebben aangemaakt, die berichten achterlaten op de openbare gedeeltes van de Website of zich anderszins op de website hebben aangemeld verzamelen wij de naam, gebruikersnaam, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en abonneenummer.

Doel gegevensverwerking
Belle Helene kan aan de hand van passief verstrekte informatie onder meer met het programma Google Analytics op basis van pageviews en statistieken nagaan hoeveel bezoekers de website genereert, met welke internetbrowser de website geopend wordt en welke delen van de website op welke manieren gebruikt worden. Dergelijke informatie wordt onder andere gebruikt bij het opzetten van campagnes, bij de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website. Belle Helene kan cookies gebruiken om u, op basis van getoonde pagina’s op de website, relevante aanbiedingen buiten het Belle Helene netwerk te doen. Belle Helene tracht bij het gebruik van uw gegevens rekening te houden met uw voorkeuren.

De door u actief verstrekte informatie wordt door Belle Helene gebruikt voor de navolgende doeleinden:
– de administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de website;
– het plaatsen van User Generated Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;
– de verzending van digitale nieuwsbrieven;
– de deelname aan prijsvragen en soortgelijke acties;
– het doorgeven van aanbiedingen van derden;
– het informeren over producten en diensten van Belle Helene of van door haar aangewezen derden;
– het afdwingen van de algemene voorwaarden;
– het voldoen aan wet- en regelgeving.

Belle Helene conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Belle Helene vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven. Voor meer informatie, zie:http://www.genj.nl/uploads/OBA_gedragscode.pdf en www.youronlinprintices.com/nl.

Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen dan kunt u uw gegevens eventueel laten blokkeren, of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar Belle Helene Publishing, Postbus 67005, 1064 JA, Amsterdam of een e-mail te sturen naar info@bellehelene.nl, onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’.

Indien u zich op de website heeft ingeschreven, verzoeken wij u gebruik te maken van de op de website beschikbare instrumenten om uw inschrijfgegevens en, indien aanwezig, uw informatie accuraat en actueel te houden. Zoals hierboven is aangeduid, zal de privacy ten aanzien van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Daarbij behouden wij ons het recht voor om geaccumuleerde en anonieme gegevens over onze gebruikers als groep – zoals gebruikstrends en het zoeken naar bijpassende adverteerders en partners – voor commerciële doeleinden te gebruiken, over te dragen, te verkopen of te delen.

Alle actief en passief verkregen informatie wordt door Belle Helene zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Belle Helene bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Belle Helene tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registeren. Bij de verwerking daarvan of als gevolg van technische en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig raken. Voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit meebrengt heeft u het recht de door Belle Helene verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het ‘Mijn profiel’-gedeelte van de website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met Belle Helene door een brief te sturen naar Belle Helene Publishing, Postbus 67005, 1064 JA Amsterdam of een e-mail te sturen naar info@bellehelene.nl. Belle Helene aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Gebruik van cookies
Belle Helene gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de website teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Belle Helene maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt Belle Helene ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt. In dat geval wordt de website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina’s van derden
De website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Belle Helene is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Belle Helene heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Belle Helene verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Het komt voor dat u op pagina’s van de website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina’s. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacy beleid.

Beveiliging
Belle Helene heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. De website is daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen
Belle Helene behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer de privacy verklaring dan ook regelmatig.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Belle Helene Publishing, Postbus 67005, 1064 JA, Amsterdam of info@bellehelene.nl

Actievoorwaarden
1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de ten behoeve van het Belle Helene Publishing, Postbus 67005 JA, Amsterdam.KvK  59.176.776 , BTW NL NL853352938B01 (hierna: Belle Helene) georganiseerde promotionele winacties (hierna: ‘Actie(s)’).

1.2 Deelname aan een door Belle Helene georganiseerde actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.3 Per actie zal Belle Helene op de website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de actie gelden.

1.4 De kosten per deelname aan de actie bedragen maximaal de bij de actie vermelde communicatiekosten.

2. Deelnemers

2.1 Een deelnemer (hierna: ‘deelnemer’) kan zich slechts eenmaal deelnemen per actie.

2.2 Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon.

2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

2.4 Belle Helene is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemer.

2.5 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie en kunnen deze toestemming indien Belle Helene daar naar vraag (schriftelijk) overleggen. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Belle Helene besluiten de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

2.6 Belle Helene heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. G+J behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.8 Belle Helene heeft het recht om een deelnemer van de actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Prijzen

3.1 De te winnen prijzen worden vermeld dan wel getoond op de website. Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs per actie uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van Belle Helene, tenzij anders vermeld.

3.3 Belle Helene stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Belle Helene is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).

3.4 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door Belle Helene dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Belle Helene is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

3.5 De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Bij prijsvragen waarin een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.6 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de actie toegestuurd naar het door de winnende deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft Belle Helene het recht de winnende deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats  op de website bekend te maken.

4. Persoonsgegevens en Privacy

4.1 Door deel te nemen aan de actie(s) geeft de deelnemer aan Belle Helene toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Belle Helene noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2 De deelnemer erkent door deelname aan de actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Belle Helene.

5. Klachten

5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de actie kunnen door de deelnemer aan Belle Helene kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop naar Belle Helene Publishing of door een email te sturen naar info@bellehelene.nl

6. Overige bepalingen

6.1 Belle Helene is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname aan de actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze voorwaarden dan wel in de specifieke voorwaarden in de betreffende titel of website, kunnen Belle Helene niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Belle Helene in het leven roepen. Belle Helene is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die de deelnemer maakt in verband met deelname aan de actie.

6.2 Belle Helene behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

6.3 Belle Helene behoudt zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemer(s).

6.4 De actie wordt gehouden en uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen die op 1 januari 2006 in werking is getreden.
6.5 Belle Helene kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen; het is dan ook aan te raden om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

6.6 Op deze actievoorwaarden en de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn laatst gewijzigd 25 maart 2014.

Share Button